Vi strävar efter högsta möjliga transparens. Om du inte har hittat svar på din fråga på vår hemsida eller bland dessa FAQ-frågor, skriv bara ett mail via kontaktformuläret.

“Fair” – ett ofta använt ord

Begreppet “fair trade” omfattar nu för tiden många olika definitioner.

“Fair trade”: Med “Fair trade” menas allmänt att handel utförs under rättvisa förhållanden. Dessa förhållanden inkluderar frågor som arbetstagares rättigheter, avgifter, bidrag och framför allt en rättvis behandling av affärspartner och producenter.

“Fair Trade”: detta begrepp, som är skrivet med versaler, omfattar hela Fair Trade-rörelsen, även de organisationer och företag som bär ett annat märke för “Fair Trade” (utöver Fairtrade International finns det även andra organisationer som utför Fair Trade-certifieringar) och även sådana, som inte har någon certifiering, men som lever upp till Fair Trades principer. Viktigt är att de propagerar de grundläggande principerna för Fair Trade, till exempel att ändra villkoren för konventionell världshandel och att stödja missgynnade producenter.

Fairtrade: står för verksamheten inom organisationen Fairtrade International, nationella Fairtrade-organisationer, rättvisemärkta marknadsföringsorganisationer samt Fairtrade producentnätverk.

Vad betyder “Fairtrademärkt”?

I medelpunkten för Fairtrades arbete står producenter från fattiga länder. Fairtrade främjar särskilt småskaliga jordbrukare och arbetstagare i utvecklingsländer och förbättrar deras ställning på världsmarknaden. Endast produkter som uppfyller kraven för den internationella Fairtrade-standarderna kan märkas med märket för Fairtrade. Dessa standarder berör bland annat dessa kritiska punkter:

• Fairtrade-priserna måste absolut täcka produktionskostnader och existensminimum
• Hälsoskadligt arbete, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete är förbjudet
• Producenterna får en Fairtrade-premie, vilken finansierar och möjliggör sociala projekt som brunnbyggnationer, skola och välfärd
• Långsiktiga handelsrelationer gör det lättare för producenterna att göra långsiktiga planer för sin produktion
• Fairtradeproducenter stöds vid omställningen när de börjar med ekologiskt jordbruk och ett extrapris betalas för de ekologiska råvarorna.
• Miljökrav begränsar användningen av bekämpningsmedel och kemikalier och förbjuder genetiskt modifierade grödor.
• Genom kommunikation, uppriktighet och ömsesidig respekt verkar Fairtrade för mer jämlikhet i internationell handel.

Konsumenter bidrar personligen till utvecklingsbistånd och därmed övervinns fattigdom. Syftet är att göra konsumtion hållbar och därigenom minska fattigdomen i utvecklingsländer. Fairtrade står för etiskt konsumerande, hållbarhet och uppriktighet. Fairtrade bygger en bro mellan producenter och konsumenter. Människor som köper Fairtrade-produkter gör ett konkret bidrag till att förbättra Fairtrade-producenternas och deras familjers liv genom sina inköp. För närvarande stöds 1,3 miljoner småskaliga jordbrukare och arbetstagare i mer än 70 länder av Fairtrade.

Varför sägs vissa produkter komma från rättvis handel trots att de inte har Fairtrade-märkningen?

Vissa organisationer har länge engagerat sig för rättvis handel. Många av dessa organisationer grundades långt innan Fairtrade-certifieringen över huvud taget existerade. Bland annat erbjuder dessa företag eller organisationer produkter för vilka det inte än finns några Fairtrade-standarder, till exempel konst och hantverk.

“Fair trade” eller “rättvis handel” är inga skyddade begrepp. Det är viktigt att vara kritisk när det gäller många produkter som påstås vara “fair”. Fairtrade-certifieringen grundas på oberoende kontroller och den garanterar också att de bestämda standarderna uppfylls.

Vad är Fairtrade International?

Fairtrade International är en paraplyorganisation med representanter för ett tjugotal märkningsinitiativ, såsom Fairtrade Sverige. Organisationen bildades 1997 och har säte i Bonn där den också grundades. Målsättningen var att förena de många olika märkningar och standarder som omfattas av rättvis handel. Fairtrade International består av två grenar:

FLO e.V. utvecklar de villkor och principer vilka måste uppfyllas för att motta en Fairtrade-certifiering.
FLO-Cert (FLO Certification) kontrollerar att dessa villkor uppfylls. Detta är viktigt för att säkerhetsställa att det inte bara är tomma ord då en produkt påstås vara “fair” eller “rättvist producerad.”

Det internationella FLO-systemet består idag av tre producentnätverk, 25 nationella Fairtrade-organisationer, FLO e.V. och FLO-Cert. Organisationerna för Fairtrade-sigillet utger i respektive land Fairtrade-märkningen. I Sverige är det till exempel Fairtrade Sverige AB, i Tyskland är det TransFair e.V. och i Schweiz är det Max Havelaar-stiftelsen. Producentnätverken representerar producentgrupperna i Latinamerika, Afrika och Asien. (CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, AFN: African Fairtrade Network und NAP: Network of Asian Producers).
Fairtrade-märket är det mest välkända och ett av de strängaste kännetecknen för rättvis handel. Produkter som certifieras är rättvist producerade råvaror (till exempel kaffe, bananer och bomull, men även trä och guld) eller produkter liksom kosmetik som har rättvist producerade ingredienser,

Vad exakt gör Fairtrade International?

Fairtrade International är en icke-statlig organisation. Den ansvarar för utvecklingen av Fairtrade-standarder och för att stötta producentgrupperna. Fairtrade International är paraplyorganisationen för de nationella organisationerna för Fairtrade-utmärkelser (bland annat för Fairtrade Sverige AB) och dessa organisationers nätverk av producenter.

Fairtrade-standarderna gäller för alla Fairtrade-producenter och övriga involverade. Även återförsäljarna och företagen vars produkter utmärks med Fairtrade-sigillet måste hålla sig till dessa standarder. Liksom de andra som är delaktiga i produktkedjan, till exempel importörer, exportörer och licenstagare.

Fairtrade International hjälper producenter att kunna uppfylla de krav som ställs för att kunna bli Fairtrade-certifierade och skapar på detta vis nya möjligheter inom den internationella handeln för dessa jordbrukskooperativ. Detta stöd kommer i form av så kallade “liaison officers” som är stationerade på plats hos producenterna. Dessa utbildar och vägleder producenterna och agerar som en kontakt till återförsäljare.

Vad är Fair Trade-standarder?

Rättvis handel – Fair Trade – bygger på ekonomiska, för miljön hållbara samt sociala värderingar och dessa värderingar ligger till grund för Fair Trade-standarder.

Standarderna är utformade för att på ett hållbart sätt förbättra livet för småskaliga jordbrukare och plantagearbetare som är bosatta i världens fattigaste länder. Fairtrade International-standarderna utvecklas av Fairtrade International Standards Department. Regler utvecklas i samarbete med producenter, företag och experter. Fairtrade International-standarderna består av kärnindikatorer (“core indicators) och så kallade utvecklingsindikatorer (“development indicators”). Kärnkraven måste uppfyllas av varje producentgrupp för att denna skall kunna Fairtrade-certifieras. Efter den första certifieringen måste tillverkarna också uppfylla utvecklingskraven. Dessa är mer omfattande och har bland annat målet att förbättra producenternas organisation och arbetsvillkor, men också att genomföra långsiktiga åtgärder för att skydda miljön.

Vad i FAIR SQUARED-produkter är certifierat Fairtrade?

Om de ingredienser som en specifik produkt kräver finns att införskaffa som Fairtrade måste en certifierad Fairtrade-produkt också innehålla dessa ingredienser. Detta innebär när det gäller Fairtrade-certifierade kosmetiska produkter till exempel att om en produkt innehåller aprikoskärnolja, så måste denna aprikoskärnolja härstamma från en Fairtrade-producent. Ingen icke-certifierad aprikoskärnolja får användas, även om produkten innehåller andra Fairtrade-märkta ingredienser. Det finns emellertid ingredienser för kosmetika som fortfarande inte omfattas av Fairtrade och således inte räknas till procentandelen av Fairtrade-råvaror i en produkt vilken utmärks på Fairtrade-produkter.

För produkter som absorberas av huden måste Fairtrade-andelen ligga på minst 5%. För produkter som sköljs bort (till exempel tvål) måste andelen ligga på minst 2%. Vid första anblick ser detta kanske inte särskilt “fair” ut.

En ingrediens som aldrig kan omfattas av Fairtrade är till exempel vatten, vilket är en ingrediens som utgör upp till 90% av många kosmetiska produkter. För Fairtrade-kosmetika deklareras Fairtrade-andelen med vatten inräknat (våtvikt). Skulle man räkna bort vattnet vore Fairtrade-andelen naturligtvis mycket högre. Utan vatten har FAIR SQUARED-kosmetika en genomsnittlig Fairtrade-andel på över 35%. De övriga procenten utgör de naturliga ingredienser som behövs för kvalitativa kosmetiska produkter som inte (ännu) produceras som Fairtrade-råvaror. Vi använder oss dock av dessa icke-certifierade ingredienser då vårt mål är att uppnå högsta möjliga Fairtrade-andel men att för den skull inte erbjuda produkter av lägre kvalitet.

Hur kontrolleras Fairtrade International-producenter och försäljare av Fairtrade-certifierade produkter?

Efter att producentorganisationerna erhållit Fairtrade-certifieringen kontrolleras de årligen. Vart tredje år måste Fairtrade-certifikatet förnyas, vilket inte sker utan en mycket noggrann kontroll.

Certifieringsorganisationen FLO-CERT kontrollerar på plats om producenterna och följer Fairtrade Internationals standarder. FLO-CERT kontrollerar också att producentorganisationerna erhåller det bestämda minimipriset samt Fairtrade-premien.

FLO-CERT är det oberoende certifieringsföretaget för Fairtrade International. Företaget certifierar producenter och företagare i över 115 länder enligt Fairtrade Internationals standarder.

Går pengarna verkligen till producenterna?

FAIR SQUARED förvärvar alla Fairtrade-ingredienser från Fairtrade-producenter som regelbundet kontrolleras av Fairtrade International. Här betalas inte bara ett minimipris, utan också en tilläggspremie som hjälper arbetarna och deras familjer att förbättra sina levnadsvillkor.

Extern övervakning av Fairtrade International är viktigt för alla intressenter, så att konsumenterna kan vara säkra på att de bönder och övriga arbetare som omfattas av Fairtrade verkligen mottar det stöd som de skall. Eftersom det existerar så kallad “fair washers” finns det tyvärr även produkter som hävdas vara “Fair Trade” eller “från rättvis handel” men i vilka det inte finns några kontrollerbara Fairtrade-ingredienser. Tillit skapas av icke-statliga organisationer som till exempel Fairtrade International eller Fair Rubber e.V.

Vi besöker dessutom våra producentpartner och efter varje resa imponeras vi över hur stor skillnad Fair Trade kan göra för människor.

Kritik mot Fair Trade

Eftersom det finns olika organisationer som tilldelar Fair Trade-certifikat och eftersom den rättvisa handeln är väldigt beroende och påverkas av vad som sker i den mycket föränderliga världspolitiken är det naturligtvis inte underligt att konsumenter undrar om rättvis handel verkligen är rättvis. Nedan är en samling av de mest förekommande frågorna / kritikpunkterna. Dessa svar är svåra att kortfatta. Vi hänvisar gärna till Fairtrade International och deras partnerorganisationers hemsidor för ytterligare information.

• Certifieringskostnaderna för producenterna är för höga och existerar trots att det ännu inte finns någon kund. De som profiterar är organisationerna till vilka licenskostnaderna betalas, vilka dessutom ofta uppfinner sina egna certifikat.
Vårt svar: I Fairtrades system finns det en fond för finansiellt svaga producenter / kooperativer vilken kan möjliggöra certifieringen för dessa.

• Fairtrades licensavgift baseras på en produkts slutpris i procent (kosmetika ligger till exempel på 3%) utan att ta hänsyn till Fairtrade-andelen.
Vårt svar: Det stämmer, men när det gäller kosmetika är denna princips fördel att ungefär 80% av kosmetika består av vatten, vilket inte kan anskaffas som Fairtrade.

• Bönderna får bara en bråkdel av det högre priset som konsumenter betalar för Fairtrade-produkter.
Vårt svar: Självfallet kan man klaga på att den europeiska handeln kräver upp till 40% – 60% nettomarginal för sin distributionsfunktion. Men för Fairtrade-bonden spelar inte detta någon roll, för hen vill helt enkelt sälja så mycket av sina råvaror som möjligt. Och för att göra detta behöver hen behöver många återförsäljare i Europa. Återförsäljare i Europa som inte är ett kedjeföretag har det inte heller lätt och om man räknar samman deras externa kostnader så är återförsäljarnas vinst i regel inte särskilt stor. Därför är det även viktigt att vara rättvis mot återförsäljarna av Fairtrade-varor.

• Fairwashers kan certifiera enbart en produkt i stället för en hel produktion eller en produktserie.
Vårt svar: Det är sant, men konsumenterna bestämmer i slutändan själva vem de väljer att lita på.

• Det finns även kringresande arbetare som inte kan profitera från Fairtrade-miniminlönen.
Vårt svar: Ja, det är en lucka i Fairtrades system vilken de jobbar på. Bland FAIR SQUAREDs partnerföretag inträffar dock detta veterligen inte.